از میان گزینه های زیر بهترین شهر لرستان از نظر جاهای دیدنی و تفریحی کجاست ؟
(45.45%) 40
خرم آباد
(34.09%) 30
الشتر
(9.090%) 8
دروود
(4.545%) 4
الیگودرز
(4.545%) 4
پلدختر
(2.272%) 2
نورآباد

تعداد شرکت کنندگان : 88