بسم الله الرحمن الرحیم

استخاره آنلاین با قرآن مجید


در روایات آمده بهتر است که قبل از استخاره
سه بار سوره ي اخلاص (قل هو الله احد) را بخوانید
سپس سه مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید
نيت کنید و به انچه كه مايلید استخاره نمایید

استخاره آنلاین