از میان گزینه های زیر بهترین شهر لرستان از نظر جاهای دیدنی و تفریحی کجاست ؟
(43.52%) 37
خرم آباد
(35.29%) 30
الشتر
(9.411%) 8
دروود
(4.705%) 4
الیگودرز
(4.705%) 4
پلدختر
(2.352%) 2
نورآباد

تعداد شرکت کنندگان : 85